Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików coockies

Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies strony internetowej zamieszczonej pod adresem ww.varanova.pl, zwanej dalej Stroną, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych każdego podmiotu przeglądającego Stronę zwanego dalej Użytkownikiem oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak np. Google Analytics

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Lidia Oleszczuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Varanova Lidia Oleszczuk, ul. Beskidzka 61, 35-083 Rzeszów, prowadząca Stronę pod adresem: www.varanova.pl.
 2. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są na potrzeby prowadzenia korespondencji dotyczącej informacji o działalności i produktach firmy Varanova Lidia Oleszczuk.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tych celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie korespondencji z osobami, które przysyłają pytania bądź wysyłają dane kontaktowe w celu nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.
 4. Firma Varanova Lidia Oleszczuk będzie przekazywać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, którym powierzyła przetwarzanie danych osobowych w jej imieniu i na jej rzecz, np. osobom współpracującym w zakresie księgowości, bankowości i administracji strony internetowej, promocji, korespondencji, itp. Firmy znają i przestrzegają przepisy RODO.
 5. Dane Użytkownika nie będą nikomu sprzedawane ani przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres 1 roku od ostatniej wiadomości elektronicznej.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  a. Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  b. Sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  c. Żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  d. Żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  e. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  f. Przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 8. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby
  do tego nieupoważnione.
  Pliki cookies
 10. Podczas korzystania ze strony www.varanova.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 11. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 12. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programu służącego w tym celu lub korzystając z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 13. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 14. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 15. Na Stronie są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony. Są to m.in.: Google Analytics stosowana w celu analizowania statystyk Strony.
 16. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika przez Administratora.
 17. Konsekwencją zastosowania technologii wyżej wymienionych będzie zoptymalizowanie Strony, jej treści, oraz oferty do potrzeb Użytkownika.
 18. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie danych osobowych oraz rozwój Strony. Wszelkie zmiany będą komunikowane w sposób widoczny i zrozumiały.
 19. Wszelkie pytanie lub uwagi dotyczące Polityki Prywatności i plików cookies proszę kierować na adres: lidiavaranova@gmail.com
 20. Jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
  Regulamin Strony
  §1
  Formularz kontaktowy
 21. Za pomocą Formularza dostępnego pod adresem: www.varanova.pl/kontakt Użytkownik może przesłać zapytanie o Produkt lub Usługę. Służy on do nawiązania kontaktu, natomiast dalsza korespondencja odbywa się poprzez adres mailowy podany w Formularzu.
  § 2
  Prawa autorskie
 22. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem
  autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właścicielki: Lidii Oleszczuk.
 23. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 24. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
 25. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.